Šibenik

Tel: +385 (0) 22 361 017

sibenik@amadriaparkcamping.com

Trogir

Tel: +385 21 798 228

trogir@amadriaparkcamping.com

Privacybeleid

KENNISGEVING BETREFFENDE HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming – GDPR), en de wet betreffende de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming, wordt hieronder alle informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gegeven:

In de eerste plaats moet worden benadrukt dat AMADRIA PARK een Kroatisch hotelmerk vertegenwoordigt, meer bepaald verenigingen die diensten verlenen in de hotelsector – Milenij hoteli d.o.o. Opatija en Solaris d.d. Šibenik.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

Solaris d.d. Hoteli Solaris 86, 22 000 Šibenik, OIB: 26217708909, info@amadriapark.com,
tel: +385 22 361 001(kampeerverblijf in Šibenik en Trogir)

(hierna onder de gemeenschappelijke naam: AMADRIA PARK CAMPING)

Functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens:

Informatie is altijd beschikbaar op de website www.amadriaparkcmping.com

E-mail: szop@amadriapark.com, tel: 051/323 605

Persoonsgegevens die AMADRIA PARK verwerkt, het doel en de rechtsgrondslag van deze verwerking, gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke:

1) Persoonsgegevens die op grond van de wet worden verwerkt:

 1. naam en achternaam
 2. stad, land en geboortedatum
 3. burgerschap
 4. soort en nummer identificatiedocument
 5. vaste verblijfplaats (tijdelijke verblijfplaats) en adres
 6. datum en tijdstip van aankomst in en vertrek uit de installaties
 7. geslacht
 8. informatie over vrijstelling van betaling van verblijfsbelasting of vermindering van betaling van verblijfsbelasting: met betrekking tot de mate van invaliditeit, opleiding, werkgelegenheid, leden van de naaste familie van de inwoners van de toeristische gemeente of stad, gebruik van sociale voorzieningen, lidmaatschap van internationale jeugdorganisaties, enz.

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende doeleinden

 • het toezicht op de uitvoering van de verplichting tot inschrijving en uitschrijving van toeristen door de persoon die verantwoordelijk is voor de inschrijving en de uitschrijving krachtens de wet op de verblijfsbelasting en de verordening inzake de wijze van bijhouden van bezoekersregisters en inzake de vorm en inhoud van het formulier voor de registratie van bezoekers bij het toeristenbureau
 • het bijhouden van de administratie, het berekenen en het innen van de verblijfsbelasting overeenkomstig de wet op de verblijfsbelasting en de wet op de douanediensten
 • het voeren van een boekhouding of het bijhouden van een gastenregister door de aanbieder van logiesverstrekking, alsmede het toezicht op de naleving van deze verplichtingen door de controle-instanties krachtens de Horecawet, Verordening inzake de vorm, inhoud en wijze van bijhouden van een register van gasten en gastenlijsten, en de Wet op de Toeristeninspectie
 • de registratie van vreemdelingen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, alsmede het toezicht op de naleving van deze verplichting door de inspectiediensten overeenkomstig de vreemdelingenwet en de wet inzake politiezaken en -autoriteiten
 • het beheer van een register van toeristen door het Toeristenbureau, alsmede de statistische verwerking en rapportage overeenkomstig de wet op de verblijfsbelasting en de wet op de toeristenbureaus en de bevordering van het Kroatische toerisme
 • toezicht op de activiteiten van de dienstverleners op het gebied van huisvesting, dat betrekking heeft op de wettigheid van de uitvoering van hun taken met betrekking tot de levering van geregistreerde diensten en de naleving van de wetgeving inzake belastingen en andere regelgeving betreffende openbare aangelegenheden krachtens de wet inzake de douanediensten, de algemene belastingwet en de wet inzake de inspectie van het wegvervoer en de wegen

Om de gasten te kunnen identificeren en de hierboven vermelde informatie te verzamelen, vragen wij om een persoonlijke identificatie, maar wij bewaren er geen kopie van.

2) Persoonsgegevens die worden verwerkt om met de gasten te communiceren:

 1. telefoonnummer en/of e-mail adres

De gegevens worden verwerkt voor met het oog op het onderhouden van communicatie over hotelaccommodatiediensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen AMADRIA PARK en de gast(en).

3) Persoonsgegevens in verband met de vervulling van financiële verplichtingen van de gast:

 1. afhankelijk van de betalingsmethode, kredietkaartinformatie of informatie betreffende de rekening van waaruit wordt betaald

De gegevens worden door de boekhouding verwerkt om de betaling veilig te stellen, en deze verwerking is noodzakelijk om de uitvoering van het contract tussen AMADRIA PARK en de gast te verzekeren en de verplichtingen na te leven van de reglementen die de boekhouding regelt.

Ontvangers van persoonsgegevens/categorieën ontvangers:

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen worden bepaalde persoonlijke gegevens van gasten verstrekt aan, en met het oog op de uitvoering van toezicht op basis van wettelijke bevoegdheden, overhandigd aan het Bureau voor Toerisme dat bevoegd is voor het gebied waar de accommodatie zich bevindt, het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme en overheidsinstanties – Ministerie van Binnenlandse Zaken, Douane, Belastingdienst, Ministerie van Toerisme en Ministerie van Zeevaart, Vervoer en Infrastructuur.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die op grond van de wet worden verwerkt, worden 10 jaar bewaard, en 11 jaar voor gegevens die samen met het afgegeven ontvangstbewijs op grond van de boekhoudwet en gegevens betreffende rekeningen en kredietkaarten worden bewaard. Statistische analyses en informatie worden permanent bewaard en opgeslagen.

Gegevens die worden verwerkt voor communicatiedoeleinden worden opgeslagen voor een periode van ten minste vijf jaar te rekenen vanaf het einde van dat jaar, dat wil zeggen tot het einde van het verblijf van de gast in het hotel.

Indien er geen bijzondere reële of wettelijke redenen zijn om persoonsgegevens langer te bewaren dan voorzien, worden de gegevens gewist in het jaar dat volgt op de kortste bewaartermijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het verlenen van diensten waarvoor de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke verplichting van AMADRIA PARK is, dat wil zeggen een voorwaarde voor de uitoefening van bepaalde rechten wanneer deze rechten verband houden met persoonsgegevens die aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt. Als de gast de noodzakelijke persoonsgegevens niet verstrekt, kan AMADRIA PARK niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoen of ervoor zorgen dat de gast bepaalde rechten kan uitoefenen.

AMADRIA PARK past geen geautomatiseerde besluitvorming toe.

Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

De volgende rechten worden u te allen tijde gegarandeerd:

 • Het recht van toegang tot persoonsgegevens – u recht heeft op een bevestiging van AMADRIA PARK met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, informatie over het doel van deze verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens, de ontvangers, de bewaartermijn en het bestaan van rechten in geval van verzoeken om correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of klachten.
 • Het recht op correctie – u hebt het recht te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens of om aanvulling van onvolledige gegevens die op u betrekking hebben.
 • Het recht om te wissen – u hebt het recht om AMADRIA PARK te verzoeken de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onder bepaalde voorwaarden te wissen, tenzij het bewaren van deze gegevens wettelijk verplicht is.
 • Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken  –u hebt het recht AMADRIA PARK te verzoeken de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben onder bepaalde voorwaarden te beperken.
 • Het recht om een klacht in te dienen over de verwerking  –u hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om informatie over te dragen – u hebt het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, en indien dit technisch haalbaar is, zal deze overdracht op geautomatiseerde wijze worden afgehandeld.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de raad van toezicht: Croatian Personal Data Protection Agency, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, tel: 00385 (0)1 4609-000, fax 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: azop.hr

Alle voornoemde rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend door schriftelijk contact op te nemen met AMADRIA PARK via de in dit bericht vermelde contactgegevens, of door contact op te nemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens.