Šibenik

Tel: +385 (0) 22 361 017

sibenik@amadriaparkcamping.com

Trogir

Tel: +385 21 798 228

trogir@amadriaparkcamping.com

Politika privatnosti

OBAVIJEST U VEZI PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

U skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR), te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, sve informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka nalaze se u nastavku:

Prije svega, treba istaknuti da AMADRIA PARK predstavlja hrvatski brand hotela, točnije udruga koje pružaju usluge u hotelijerstvu – Milenij hoteli doo Opatija i Solaris dd Šibenik.

Voditelj obrade osobnih podataka:

Solaris dd Hoteli Solaris 86, 22 000 Šibenik, OIB: 26217708909, info@amadriapark.com ,
tel: +385 22 361 001 (kamp smještaj u Šibeniku i Trogiru)

(u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom: AMADRIA PARK CAMPING)

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Informacije su uvijek dostupne na web stranici  www.amadriaparkcmping.com

E-mail:  szop@amadriapark.com, tel: 051/323 605

Osobni podaci koje AMADRIA PARK obrađuje, svrha i pravna osnova takve obrade, legitimni interesi voditelja obrade:

1) Osobni podaci koji se obrađuju sukladno zakonu:

 1. ime i prezime
 2. grad, država i datum rođenja
 3. državljanstvo
 4. vrstu i broj identifikacijske isprave
 5. prebivalište (boravište) i adresu
 6. datum i vrijeme dolaska i odlaska iz objekata
 7. spol
 8. podaci o oslobađanju od plaćanja boravišne pristojbe ili smanjenju plaćanja boravišne pristojbe: s obzirom na stupanj invalidnosti, obrazovanje, zaposlenje, članove uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada, korištenje usluga socijalne skrbi, članstvo u međunarodnim organizacijama mladih itd.

Svrhe obrade gore navedenih osobnih podataka su:

 • praćenje izvršavanja obveze prijave i odjave turista od strane odgovorne osobe za prijavu i odjavu temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi i Pravilnika o načinu vođenja evidencije posjetitelja te o obliku i sadržaju obrasca za prijavu posjetitelja Turističkoj zajednici
 • vođenje evidencije, obračun i naplata boravišne pristojbe  temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o carinskoj djelatnosti
 • vođenje knjiga ili registra gostiju od strane pružatelja usluga smještaja, kao i nadzor nad ispunjavanjem tih obveza od strane inspekcijskih tijela temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra gostiju i popisa gostiju te Zakona o turističkoj inspekciji.
 • evidentiranje stranaca u Ministarstvu unutarnjih poslova kao i nadzor nad ispunjavanjem ove obveze od strane inspekcijskih tijela  temeljem Zakona o strancima i Zakona o policijskim poslovima i ovlastima
 • vođenje registra turista od strane Turističke zajednice te statistička obrada i izvješćivanje  temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
 • nadzor nad poslovanjem pružatelja usluga smještaja u dijelu koji se odnosi na zakonitost obavljanja poslova pružanja registriranih usluga i poštivanje poreznih i drugih propisa koji uređuju javne poslove temeljem Zakona o carinskoj službi, Općeg poreznog zakona i Zakona o inspekcijskom nadzoru cestovnog prometa i cesta

Kako bismo identificirali goste i prikupili gore navedene podatke, tražimo uvid u osobnu identifikaciju, ali ne zadržavamo kopiju iste.

2) Osobni podaci koji se obrađuju u svrhu komunikacije s gostima:

 1. broj telefona i/ili e-mail adresu

Podaci se obrađuju za  svrhe održavanja komunikacije u vezi s uslugama hotelskog smještaja,  budući da je to potrebno za izvršenje ugovora između AMADRIA PARK-a i gosta(a).

3) Osobni podaci vezani uz ispunjavanje financijskih obveza gosta:

 1. ovisno o načinu plaćanja, podacima o kreditnoj kartici ili podacima o računu s kojeg se vrši plaćanje

Podatke obrađuje Računovodstvo za potrebe osiguranja plaćanja, a ova obrada je nužna radi osiguranja izvršenja ugovora između AMADRIA PARK-a i gosta te poštivanja obveza iz propisa koje Ured računovodstva propisuje.

Primatelji osobnih podataka/kategorije primatelja:

Radi poštivanja zakonskih obveza, određeni osobni podaci gostiju dostavljaju se, au svrhu provođenja nadzora temeljem zakonskih ovlasti, predaju Turističkoj zajednici nadležnoj za područje na kojem se smještaj nalazi, Hrvatskoj turističkoj zajednici Uprava i javna tijela – Ministarstvo unutarnjih poslova, Carinska uprava, Porezna uprava, Ministarstvo turizma i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Razdoblje pohrane osobnih podataka:

Osobni podaci koji se obrađuju sukladno zakonu čuvaju se 10 godina, a 11 godina za podatke koji se čuvaju uz izdanu potvrdu sukladno Zakonu o računovodstvu te podatke o računima i kreditnim karticama. Statističke analize i informacije čuvaju se i pohranjuju trajno.

Podaci koji se obrađuju u svrhu komunikacije čuvaju se najmanje pet godina počevši od isteka te godine, odnosno do kraja boravka gosta u hotelu.

Ako ne postoje posebni stvarni ili zakonski razlozi za čuvanje osobnih podataka dulje od predviđenog, podaci se brišu u godini koja slijedi nakon najkraćeg razdoblja čuvanja.

Davanje osobnih podataka uvjet je nužan za pružanje usluga za koje je obrada osobnih podataka zakonska obveza AMADRIA PARK-a, odnosno uvjet za ostvarivanje određenih prava kada su ta prava vezana uz osobne podatke koji se daju nadležnim tijelima. Ukoliko gost ne dostavi potrebne osobne podatke, AMADRIA PARK neće moći ispuniti svoje zakonske obveze niti osigurati gostu ostvarivanje određenih prava.

AMADRIA PARK ne primjenjuje automatizirano donošenje odluka.

Prava u vezi s obradom osobnih podataka:

Sljedeća prava su vam zajamčena u svakom trenutku:

 • Pravo na pristup osobnim podacima – imate pravo na potvrdu AMADRIA PARK-a o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi te obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, razdoblju pohrane te postojanju prava u slučaju zahtjeva za ispravak , brisanje, ograničenja obrade ili pritužbe.
 • Pravo na ispravak  – imate pravo zahtijevati ispravak netočnih podataka ili dopunu nepotpunih podataka koji se odnose na Vas.
 • Pravo na brisanje  – imate pravo od AMADRIA PARK-a pod određenim uvjetima zahtijevati brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas, osim ako pohranjivanje takvih podataka nije propisano zakonom.
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka  – imate pravo od AMADRIA PARK-a pod određenim uvjetima zatražiti ograničenje obrade podataka koji se odnose na Vas.
 • Pravo prigovora na obradu  – imate pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prijenos informacija  – imate pravo prenijeti svoje osobne podatke drugom voditelju obrade, a ako je to tehnički izvedivo, takav prijenos će se obaviti automatizirano.
 • Pravo na prigovor nadzornom odboru:  Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, tel: 00385 (0)1 4609-000, fax 00385 (0)1 4609-099, e-mail:  azop@azop.hr , web:  azop.hr

Sva navedena prava možete ostvariti u svakom trenutku kontaktiranjem AMADRIA PARK-a pisanim putem putem kontakt podataka navedenih u ovoj obavijesti ili kontaktiranjem službenika za zaštitu osobnih podataka.